คำสั่งง่ายๆบนลินุกซ์ที่ชอบลืม

แทนที่ข้อความขึ้นต้นเลข 0 ด้วยเลข 66

sed -i 's/^0/66/g' file

 

แปลง ID3Tag ให้เป็น UTF-8

find -name "*.mp3" -print0 | xargs -0 mid3iconv -e TIS-620 -d

ข้างบนไม่เวิร์ค ถ้าชื่อไฟล์มีช่องว่าง ใช้อันนี้แทน

find -name "*.mp3"|while read -r x; do mid3iconv -e TIS-620 -d "$x"; done

 

 แก้ปัญหา: There is no public key available ตอนรัน apt-get

gpg --keyserver wwwkeys.us.pgp.net --recv-keys XXXXXXXXX
apt-key add ~/.gnupg/pubring.gpg
apt-get update

 

Downgrade version

List:
apt-cache showpkg pkg-name

Specify version:
apt-get install pkg-name=pkg-version

ใส่ความเห็น